OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvod OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou Ján Devečka - JAMOS so sídlom Smrečany 204 Smrečany, IČO 36991597 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.ramikydoulov.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.ramikydoulov.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a firmou Miroslav Devečka IČO 36991708.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu konečnú. Nie sme platcovia DPH!


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Ján Devečka -JAMOS si balné zaráta v poštovnom.


6.2 Cena poštovného je uvedená ako konečná cena vrátane balného .

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.


6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie firmy Ján Devečka -JAMOS IČO 36991597

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

 

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle firmy Ján  Devečka -JAMOS IĆO 36991597-  po vzájomnej dohode.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený vo firme Ján Devečka JAMOS IČO 36991597. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému vo firme  firme Ján Devečka -JAMOS IČO 36991597. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Ján Devečka -JAMOS

Smrečany 204

03205 Smrečany

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.ramiky-do-ulov.sk www.jamos.sk

10.1 Firma  firme Ján Devečka IČO 36991597. upozorňuje, že informácie uvedené na www.ramikydoulov.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Firma  firme Ján Devečka -JAMOS IČO 36991597. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Firma  firme Ján Devečka IČO 36991597. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. 

GDPR

INFORMÁCIE A PODMIENKY O OCHRANE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

I. ÚVOD
Tento dokument (ďalej len „Pravidlá“) poskytuje zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom (ďalej len „Subjekt údajov“) szčo Ján Devečka - JAMOS , so sídlom Smrečany 204 03205 IČO 36991597 zapísané OU-LM-OZP-2014/006820-2  (ďalej len „Správca“) informácie o spôsobe spracovania ich osobných údajov a o právach s nimi súvisiacich, ako predpokladá čl. 12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej tiež len „GDPR“).

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor pod. tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. SPRÁVCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje subjektom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre správcov spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia. Na základe vyššie uvedeného je Správca oprávnený odovzdať osobné údaje Subjektu údajov nasledujúcim subjektom, popr. kategóriám subjektov:

 • spoločnostiam alebo osobám, ktoré zabezpečujú dopravu tovaru,
 • montážnym skupinám,
 • osobám, ktoré zabezpečujú prevádzku softvéru a ukladanie dát (vytvorení objednávky).

Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť ďalej odovzdávané nasledujúcom príjemcom / kategóriám príjemcov:

 • dodávatelia Správca,
 • zamestnanci Správca,
 • osoby v inom zmluvnom vzťahu ku Správcovi (napr. Poskytovatelia zaisťujúce marketingové a reklamné služby),
 • finančné inštitúcie a poisťovne,
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností Správca stanovených príslušnými právnymi predpismi.

III. KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
Správca je oprávnený spracovávať predovšetkým tieto osobné údaje Subjektu údajov:

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu Subjektu údajov (napr. Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prevádzky, doručovacia adresa, IČO, DIČ) a kontaktné údaje sa Subjektom údajov (napr. Kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.),
 • popisné údaje (napr. Bankové spojenie, história objednávok),
 • fotografie, náhľadové obrázky, bannery a videá,
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany Subjektu údajov (napr. Použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie, použitie osobných údajov za účelom propagácie a podobne),
 • osobné nastavenia (preferencie) vrátane nastavenia v oblasti marketingu a používanie cookies zo strany Subjektu údajov,
 • ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy,
 • ďalšie osobné údaje, ktoré Subjekt údajov Správcovi poskytol.

IV. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca spracováva osobné údaje Subjektu údajov na účely:

 • A) plnenia zmluvy, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • B) dodržanie právnej povinnosti Správca stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Správca uchovávať účtovné a daňové doklady),
 • C) určenie, výkonu alebo obhajobu právnych nárokov Správca, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • D) zasielanie obchodných oznámení, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správca spočívajúceho v priamom marketingu,
 • E) ďalšie marketingové účely Správca spojené s ponukou výrobkov a služieb; zasielanie informácií o novinkách (výrobky, technológie, showroomy), prezentáciách spoločnosti (veľtrhy, výstavy), službách a pod. (napr. formou rozosielanie newsletterov, telemarketing); kontaktovanie za účelom prieskumov trhu a marketingových prieskumov; kontaktovanie za účelom prianie k významným štátnym sviatkom a zasielanie darčekových poukazov a pod. a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V. DOBA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

 • na účel podľa písm. A) vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy (tým nie je dotknutá možnosť Správca tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať – v nevyhnutnom rozsahu,
 • na účel podľa písm. B), C), D) a / alebo E) vyššie,
 • na účel podľa písm. B) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušné právne povinnosti Správca,
 • na účel podľa písm. C) vyššie budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (ak bola v zmluve dohodnutá záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy,
  v prípade začatia a trvanie súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti Správca vo vzťahu k príslušnému Subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov
 • na účel podľa písm. C) vyššie pred skončením takéhoto konania,
 • k účelu zasielania obchodných oznámení podľa písm. D) vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než Subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním,
 • na účely podľa písm. E) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu, na ktorú Dotknutá osoba udelil Správcovi súhlas podľa samostatne odsúhlaseného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Subjekt údajov v tomto prípade berie na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ho môže Správca kontaktovať s cieľom obnoviť jeho súhlasu.

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (rezaním alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť oboznámiť neoprávnenej osoby) či anonymnými.

VI. Prostriedky spracovania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v prevádzkach, pobočkách a sídle Správca poverenými zamestnancami Správca, príp. Spracovateľovi. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v listinnej podobe, za dodržanie všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutej osoby na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov vykonávané nebude. Osobné údaje Subjektov údajov nebudú odovzdávané do tretích krajín (tj. Krajín mimo EÚ a EHP).

VII. Práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov
V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú Subjekty údajov rad práv, vrátane práva požadovať od Správca:

 • prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR),
 • opravu alebo vymazanie osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR),
 • obmedzenia spracovania osobných údajov (podľa podmienok čl. 18 GDPR),
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov (za podmienok čl. 21 GDPR),
 • právo na prenosnosť osobných údajov (za podmienok čl. 20 GDPR),
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Správca uvedený v týchto Pravidlách.

Ak zistí alebo ak sa domnieva Subjekt údajov, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Subjektu údajov alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správca so žiadosťou o vysvetlenie a / alebo zaistenie nápravy. Žiadosť treba podať písomne zaslaním listu či e-mailu na kontaktné údaje Správca: devecka@jamos.sk

Ak bude žiadosť Subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť Subjektu údajov obrátiť sa priamo na dozorný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakia, +421 /2/ 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk/uoou/ .

VIII. ZÁVER
Tieto pravidlá sa uplatňujú vo vzťahu k Subjektom údajov za predpokladu, že nebude medzi treťou osobou a Správcom dohodnuté inak. Správca si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť tieto podmienky na ochranu a spracovanie osobnýc

Copyright 2014 - 2021 © Včelárske potreby